• visual_1.jpg
  • visual_2.jpg
  • visual_3.jpg

Jak załatwić sprawę w urzędzie

Referaty Urzędu Gminy w Baranowie i stowowane w nich procedury, przy uzyskiwaniu decyzji, zaświadczeń oraz innych okumentów wydawanych przez Urząd.

 

 

A. SEKRETARIAT

pok. 200
tel. 62 78 10 400

 

B. REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik

pok. 303 - tel. 62 78 10 407

Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
pok. 302 -
tel. 62 78 10 432

 

Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki gruntami i rolnictwa

pok. 302 - tel. 062 78-10-432


Podinspektor ds. kształtowania krajobrazu i gospodarki komunalnej

pok 302 - tel. 062 78-10-432

Inspektor ds. inwestycji

pok. 301 - tel. 062 78-10-408

 

Inspektor ds. zamówień publicznych

pok. 301 - tel. 062 78-10-409

1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości a w szczególności związanych z:

 

1. gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,
2. ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
3. organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
4. nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
5. komunalizacją gruntów,
6. prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
7. tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
8. wyposażaniem gruntów w urządzenie komunalne ,
9. zagospodarowaniem wspólnot gruntowych.

 

 

2. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i ochroną środowiska, a w szczególności dotyczących:

 

1. łowiectwa,
2. zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
3. zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
4. ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,
5. ochrony powietrza atmosferycznego, ochrona przed hałasem, ochrona gleby, zieleni i urządzeń wodnych,
6. pracowniczych ogrodów działkowych,
7. ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym:
a) przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
b) wyłączania gruntów z produkcji,
c) rolniczego wykorzystania gruntów,
d) rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,
8. przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,
9. nasiennictwa,
10. gospodarki wodnej,
11. ochrony środowiska przed odpadami,
12. utrzymanie porządku i czystości.

 

 

3. Kreowanie rozwoju Gminy, a w szczególności sprawy dotyczące:

 

1. opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,
2. analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,

 

 

4. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w zakresie wykraczającym poza zadania innych referatów, a w szczególności:

 

1. analizowanie zmian w obowiązujących przepisach z zakresu zamówień publicznych,
2. opracowywanie i modyfikowanie wzorów dokumentacji stosowanej przez Urząd przy zamówieniach publicznych,
3. udzielanie konsultacji pozostałym referatom i jednostkom organizacyjnym Gminy w zakresie przepisów o zamówieniach publicznych,
4. przygotowanie dla komisji przetargowej dokumentacji wymaganej przy udzielaniu zamówień publicznych,
5. sporządzanie protokołów i dokumentacji z postępowania o zamówienia publiczne,
7. analizowanie rynku producentów, dostawców i wykonawców pod kątem uwzględniania ich w procesie udzielania ich zamówień publicznych.

 

 

5. Sprawy związane z nazwami miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz współpraca z nadzorem archeologicznym, konserwatorem zabytków i prowadzenie ewidencji obiektów zabytkowych i geodezji:

 

1. programy ochrony zabytków
2. ewidencja dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków,
3. ewidencja zabytków nieruchomości,
4. ewidencja zabytków archeologicznych,
5. współdziałania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego,
6. ewidencja zabytków ruchomych,
7. opieka nad pomnikami i miejscami pamięci,
8. ewidencja parków, pomników przyrody,
9. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
10. numeracja porządkowa nieruchomości,
11. nazewnictwo placów i ulic,
12. mapy topograficzne,
13. mapy tematyczne

 

 

6. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami co obejmuje w szczególności:

 

1. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
2. nadzór nad organizacją ruchu na drogach,,
3. współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
4. znaki drogowe i sygnalizacja drogowa,
5. planowanie budowy, remontów i utrzymania dróg,
6. opinie w sprawie przebiegu dróg,
7. zarządzanie siecią dróg gminnych,
8. nadawanie numeracji dró gminnych,
9. nadzór inwestycyjny,
10. określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
11. koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.
12. tworzenia i utrzymywania terenów zielonych oraz cmentarzy w tym cmentarzy wojennych

 

 

7. Inwestycje i remonty budowalne:

 

1. opinie i uzgadnianie projektów inwestycyjnych i remontów kapitalnych,
2. zlecenia na wykonanie dokumentacji i współpraca z projektantami, plany inwestycyjne i remontowe,
3. dokumentacja prawna, techniczna i inna budynków zabytkowych,
4. protokoły odbioru, rozliczenia,
5. sprawozdania z realizacji inwestycji,
6. ewidencja inwestycji,
7. nadzór inwestycyjny,
8. dokumentacja techniczno-prawna,
9. nadzorowanie wykonawstwa remontów kapitalnych,
10. nadzorowanie wykonawstwa remontów bieżących,
11. protokoły odbioru, rozliczenia,

 

 

8. Sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej, a w szczególności dotyczace:

 

1. administrowania, gospodarowania i zarzadzania gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi oraz pobór czynszu,
2. przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych,
3. zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
4. zarządu nieruchomościami wspólnymi,
5. przejmowanie zakładów budynków mieszkalnych,
6. egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
7. stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomosci budynkowe,
8. zakładanie i utrzymywanie zieleni gminnej,
9. sprawowanie opieki nad cmentarzami i grobownictwem wojennym


C. REFERAT FINANSOWY

Kierownik - pokój nr 204

tel. (062) 78-10-404


Pokój nr 003 - podatki i opłaty lokalne, działalność gospodarcza

 

Ewidencja działalności gospodarczej


1. prowadzi ewidencję podmiotów działalności gospodarczej,
2. potwierdza aktualność zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla banków i innych instytucji, ,
3. wydaje zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej,
4. wydaje decyzje o likwidacji działalności gospodarczej,
5. Wydaje zaświadczenia o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej
6. wydaje zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych i inne z tym związane formalności.
7. wydaje zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 

Podatki, księgowość finansowa, kasa


1. wydaje zaświadczenia o zgłoszeniu do opodatkowania gruntu i nieruchomości
2. wydaje zaświadczenia o zaleganiu lub niezaleganiu zobowiązań podatkowych,
3. przyjmuje informacje podatkowe o powstaniu zobowiązania podatkowego i o wszystkich zmianach mających wpływ na jego wymiar i pobór podatków,
4. wydaje stosowne postanowienia i decyzje ustalające lub określające wysokość zobowiązań lub zaległości podatkowych,
5. przyjmuje wnioski i wydaje decyzje w sprawie : odroczenia terminu i rozłożenia na raty płatności podatków,
6. przyjmuje wnioski i wydaje decyzje w sprawie: umorzenia zaległości podatkowych
7. przyjmuje wnioski i wydaje decyzje w sprawie: zastosowania ulg i zwolnień w podatkach rolnym i leśnym
8. udziela podatnikom informacji i wydaje decyzje określające wysokość nadpłaty lub zaległości podatkowej
9. Wypisuje pokwitowanie wypłat
10. Przyjmuje deklarację na podatek od środków transp.
11. Wystawianie faktur

12. wydaje zaświadczenia o wymazaniu z księgi wieczystej ciężaru realnego,
13. przyjmuje w kasie wpłaty i realizuje wypłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych zobowiązań i należności.

 

Pokój nr 206 - księgowość budżetowa

 

 

D. URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik - pokój nr 102

tel. (062) 78-10-419

 

1. rejestruje urodzenia, małżeństwa, zgonu, i wystawia odpisy aktów,
2. prostuje błędy w aktach urodzeń, małżeństwa i zgonów,
3. prowadzi transkrypcje zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego ,
4. przyjmuje oświadczenia o powrocie rozwiedzionych do poprzednich nazwisk (do 3 miesięcy),
5. wystawia zaświadczenia zdolności prawnej do zawierania związku małżeńskiego za granicą,
6. nanosi wzmianki marginesowe o rozwodach,
7. przyjmuje oświadczenia w uroczystej formie o zawarciu związku małżeńskiego,
8. organizuje Jubileusze dla osób, które wstąpiły w związek małżeński 50 lat temu,

 

 

E. INSPEKTOR D/S OBYWATELSKICH

Pokój nr 102 - Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych;

tel. (062) 78-10-419

 

1. wniosek o wydanie oraz wymianę dowodu osobistego sprawy meldunkowe :
2. zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy
3. zameldowanie (wymeldowanie) w drodze decyzji administracyjnej
4. zameldowanie (wymeldowanie) cudzoziemców na pobyt czasowy
5. przyjmowanie zgłoszeń „wyjazd za granicę” Wydawanie zaświadczeń :
6. z akt dowodów osobistych
7. z akt ewidencji ludności Udzielanie informacji o danych osobowych Wybory:
8. prowadzenie oraz aktualizacja rejestru wyborców
9. sporządzanie spisów wyborców
10. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

 

 

F. SEKRETARZ GMINY

Pokój nr 202

tel. (062) 78-10-402

 

1. sporządza testamenty allograficzne,
2. potwierdza własnoręczność podpisu.

 

 

G. STANOWISKO D/S RADY GMINY

Pokój nr 208

tel. (062) 78-10-431

 
Znajdujesz się:
Urząd Gminy Baranów Dla mieszkańców Jak załatwić sprawę w urzędzie

bip

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Poznaj szczegóły i możliwości ustawień przechowywania plików cookie na Twoim urządzeniu w naszej polityce plików cookie.

EU Cookie Directive Module Information